OFERTA NA ZARZĄDZANIE

Zakres zarządzania

W ramach czynności zarządzania nieruchomością, Zarządca zajmuje się poniżej wymienionymi czynnościami:

a) zawieraniem, zmienianiem i rozwiązywaniem w imieniu właściciela nieruchomości umów najmu lokali mieszkalnych, handlowych, biurowych, użytkowych, garaży, gruntu - wchodzących w skład nieruchomości będącej przedmiotem zarządzania .

b) windykacją dla właściciela nieruchomości, należności czynszowych oraz innych należności związanych z korzystaniem przez najemcę lub lokatora z nieruchomości. Koszty opłat sądowych związanych z windykacją tych należności ponosi Zleceniodawca. (koszty opłat sądowych i komorniczych).

c) zawiadamianiem właściciela nieruchomości o lokalach mieszkalnych, lokalach handlowych, biurowych, użytkowych, garażach, zwalnianych w wyniku rozwiązania umowy z dotychczasowym najemcą a także zawiadamiania go na bieżąco o nowo zawartych umowach na lokale znajdujące się w zasobach nieruchomości, będącej przedmiotem zarządzania.

d) dozorowaniem zwolnionych lokali (przechowywaniem kluczy, udostępnianiem lokali do obejrzenia osobom zainteresowanym zawarciem umowy najmu).

e) prowadzeniem dla każdego lokalu mieszkalnego, handlowego, biurowego, użytkowego garażu, gruntu, pełnej dokumentacji i korespondencji związanej z najmem.

f) zawieraniem w imieniu Zleceniodawcy umów na dostawę mediów energii elektrycznej, wody, co., na wywóz nieczystości stałych i ciekłych.

g) zbieraniem od najemców i uzyskania raz w roku oświadczeń o wszystkich zmianach mających wpływ na wysokość czynszu najmu, wysokości świadczeń z najmem związanych, a także o innych okolicznościach mających wpływ na treść umowy najmu.

h) prowadzeniem bieżącej ewidencji zakresu napraw obciążających najemców czy też lokatorów i ich realizacji, a także prowadzeniem ewidencji napraw wykonanych przez właściciela nieruchomości.

i) założeniem (w przypadku braku) i prowadzeniem książki obiektu budowlanego oraz wymaganej przepisami Prawa budowlanego dokumentacji technicznej zarządzanej nieruchomości.

j) przeprowadzaniem na koszt Zleceniodawcy przeglądów technicznych obowiązujących na podstawie przepisów ustawy Prawo budowlane z 7 lipca 1994r. (Dz.U. z 2006r nr 156 poz. 1118).

k) w razie konieczności prowadzeniem postępowań eksmisyjnych w stosunku do lokatorów lub innych najemców w przypadku zalegania przez nich z opłatami za korzystanie z mieszkania lub innych lokali znajdujących się w zasobach właściciela nieruchomości. Koszty opłat sądowych i komorniczych ponosi właściciel nieruchomości.

l) zapewnieniem obsługi prawnej w zakresie związanym ze sprawami zarządzania nieruchomością właściciela. Koszty opłat sądowych związanych z dochodzeniem należności z tytułu czynszów - lub innych należności związanych z nieruchomością będąca przedmiotem zarządzania i przysługujących właścicielowi nieruchomości - ponosi właściciel nieruchomości będącej przedmiotem zarządzania.

m) zapewnieniem obsługi księgowej związanej z zarządzaną nieruchomością tj. wystawianie faktur czynszowych, rozliczanie obciążeń za media na poszczególnych najemców i wystawianie faktur za media, dokonywanie opłat ze środków pieniężnych właściciela nieruchomości, tylko w zakresie dotyczącym zużycia energii elektrycznej, za wodę i odprowadzanie ścieków, za wywóz odpadów komunalnych z konta należącego do właściciela nieruchomości służącego do obsługi nieruchomości. W tym celu właściciel nieruchomości otworzy konto bankowe. Właściciel zapewni Zarządcy dostęp do tego konta w celu dokonywania w/w płatności. W innym zakresie niż wyżej wymienionym, Zarządca nie ma prawa do korzystania ze wskazanego konta Właściciela. Raz w miesiącu po dokonaniu wyszczególnionych powyżej płatności, Zarządca przekaże właścicielowi nieruchomości drogą elektroniczną lub w innej formie - rozliczenie przychodów i wydatków dotyczących nieruchomości właściciela.

n) nadzorowaniem terminowego regulowania przez Najemców czynszów, opłat i innych należności przysługujących właścicielowi nieruchomości z tytułu posiadania nieruchomości (pożytki z nieruchomości).

o) w przypadku kiedy pojawi się konieczność przeprowadzenia prac remontowych o większym zakresie (np. wymiana pionów wodnych, kanalizacyjnych, remont fasady, remont klatek schodowych itd.) Zarządca służy właścicielowi pomocą doradczą w zebraniu ofert, ich przeanalizowaniu i wy wyborze najkorzystniejszego wykonawcy prac.

p) na czas zarządzania nieruchomością Zarządca umieszcza na swojej stronie internetowej informacje o lokalach znajdujących się w zasobach właściciela nieruchomości, w celu pozyskania dla występujących pustostanów nowych najemców.

r) prowadzeniem korespondencji związanej z zarządzaniem daną nieruchomością w imieniu właściciela zarządzanej nieruchomości z dostawcami mediów, z lokatorami, najemcami lokali, z innymi instytucjami, które mogą mieć związek z zarządzaną nieruchomością.

s) nawiązywaniem kontaktów z biurami pośrednictwa w obrocie nieruchomościami w celu pozyskania nowych najemców dla lokali znajdujących się w zasobach właściciela nieruchomości, której zarządzaniem zajmuje się Zarządca.

KONTAKT


Con-Gestor

ul. Gliwicka 228
40-861 Katowice

tel. 32 254-18-04,

biuro.congestor@gmail.com corwoj@gmail.com

NIP: 626-16-22-962

Godziny otwarcia: 800 - 1600